Professionella samtal -
ansikte mot ansikte

Samtalen är professionella och går mer på djupet än ”vardagssamtal”. I första hand pratar vi utomhus men beroende på väder kan vi också vara i något av gårdens olika rum; Magasinet, Grillkåtan, Soldattorpet eller Gårdsboden.

Inre meningsutbyte och självreflektion

I samtal med mig får du full uppmärksamhet, fler perspektiv på ett dilemma, sätta ord på dina tankar, känslor och viljan till handling. Samtalen underlättar också för dig att ha ett inre meningsutbyte då samtal och självreflektion hör ihop.

Existentiella samtal blir allt viktigare

Under de senaste åren har vi levt i en världsomspännande hälsokris och förändringstakten ökar allt mer, vilket gör att vi lever med en större ovisshet. Finns det mening i det som sker? Hur ska vi kunna hålla modet uppe och leva med ovisshet? De existentiella frågorna blir allt viktigare att prata om eftersom vi ständigt möter dom i vår vardag.

Vägledningssamtal

Vi samtalar om en fråga eller ett ämne som känns viktigt för dig och som stressar dig. Det kan exempelvis vara en konflikt på arbetet. Kanske lägger du för mycket tid på jobbet så du känner att privatlivet blir lidande? Eller kanske du inte känner dig tillfreds utan tänker att du nog behöver förändra något i ditt liv men du vet inte riktigt vad och hur. Det kan handla om hur livet är, hur det varit och hur du vill att det ska vara. Om du ska​ acceptera en viss situationen eller förändra den. Du kan vara tveksam till om du klarar av att genomföra/hantera det du kommit fram till. Samtalet ger dig vägledning i hur du ska ta nästa steg framåt.

Motiverande samtal

Motiverande samtal( MI) är evidensbaserade och passar i alla sammanhang när du behöver hjälp med att ändra ett beteende eller vill göra en livsstilsförändring. Jag lyssnar helt och fullt ut och försöker förstå ditt synsätt, visar att jag tror på din förmåga att hitta de rätta vägarna i ditt liv och stimulerar dig till att ta steg framåt i rätt riktning.

Existentiella samtal

Existentiell hälsa handlar om din kraft att möta de prövningar som det innebär att leva. Världshälsoorganisationen (WHO) utvidgade 1984 sitt hälsobegrepp till att förutom fysisk, psykisk och social hälsa också omfatta existentiell hälsa. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område.

Existentiella samtal stärker din resiliens, det vill säga att det ökar din förmåga att handskas med svårigheter som hör livet till och att återhämta dig från påfrestningar och stress. I samtalen erbjuds plats för reflektioner kring alla former av livsfrågor. Vad är meningen och målet med mitt arbete? Lever jag utifrån någon annans värderingar än mina egna? Vad är ett gott liv för mig? Som hjälp för reflektion och samtal använder jag samtalskort. De tar upp teman som exempelvis mening-tomhet, lycka- lidande och tillit- tvivel. Hur du tänker, känner och handlar kring olika livsfrågor påverkar ditt ledarskap och hur du tacklar svårigheter som hör livet till. Genom samtalet kommer du till insikt om vad som är viktigt för dig. Insikten gör att du vet hur du ska hantera oönskade förändringar och underlättar för dig att återhämta dig till ett balanserat läge igen. Du blir tryggare och mer resilient. I första hand samtalar vi i naturen.

Kollegial handledning

Kollegial handledning är gruppsamtal som stärker medarbetarnas resiliens; deras förmåga att klara av förändringar och kunna anpassa sig till nya förutsättningar .Tillsammans med dina medarbetare reflekterar du över situationer i arbetet som teamet upplever som påfrestande och krävande. Kollegial handledning utvecklar tilliten, relationer och arbetssätt inom ett team. Bondgårdsmiljön är samtalsrummet vilket främjar teamets förmåga till reflektion samtidigt som de får en stunds återhämtning. Jag arbetar främst med små grupper.

Under handledningsträffarna utgår jag ifrån en salutogen handledningsmodell som är utvecklad genom ett samarbete mellan Lunds universitet, företagshälsovård och en kommun. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) utbildar i modellen. Kollegial handledning vänder sig i första hand till chefer och medarbetare inom kontaktyrken.

Vägledningssamtal

"När man känner sig sedd, förstådd och accepterad av någon som verkligen är intresserad och har positiva förväntningar händer något viktigt. Man blir stimulerad och stärkt och växer som människa"

MI-motiverande samtal. Barbro Holm Ivarsson Gothia förlag 2009

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om de olika samtalsformerna eller prata igenom vad som skulle kunna passa för er.